Måste man betala kyrkoskatt?

kyrkoskatt

Kyrkoskatt

Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar kyrkoskatt. Hur stor den är för din del, framgår i din självdeklaration. Skatteverket skickar ut en preliminär deklaration som du kan godkänna i början av maj varje år.

Du kanske inte har reflekterat över hur stor kyrkoskatten är, eftersom den trots allt är en liten del av den totala årliga skatten. Kyrkoskatten består av två delar, från och med den 1 januari 2013 delas den upp i kyrkoavgift och begravningsavgift.

Om du går ur Svenska kyrkan som medlem, behöver du inte längre betala kyrkoavgift. Däremot slipper du inte att betala begravningsavgift. Den uppgår till cirka 0,25 procent beräknat på din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Begravningsavgiften är till för att täcka kostnader för ceremoni vid begravning, gravsättning, eventuell kremering, transport av stoft med mera. Du blir också garanterad en gravplats under ett antal år framöver. Begravningsavgiften bekostar också skötsel av kyrkogård.

Hur mycket är kyrkoskatten 2022?

Kyrkoskatten varierar mellan olika församlingar. I genomsnitt över landet uppgår den till cirka 1,25 procent av din beskattningsbara inkomst. Därav utgör begravningsavgiften ungefär 0,23 procent, kyrkoavgiften blir därmed cirka 1 procent. Om du tjänar 300 000 kronor per år blir med andra ord din totala kyrkoskatt per år cirka 3 750 kronor.

Vad får man för kyrkoskatten?

Den går till en rad olika aktiviteter i din församling. Inte minst till barn- och ungdomsverksamhet. Kyrkan har lokaler som skall skötas. Präster skall ha lön. Musik- och körverksamhet finansieras via kyrkoskatten.

Svenska kyrkans totala intäkter i form av kyrkoavgift kommer att bli 14,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 60 procent av kyrkans verksamhetsintäkter. I övrigt finansieras kyrkan genom kollekter, gåvor och avkastning på kapital.

Vill du betala kyrkoavgift till en frikyrka? Det finns knappt tjugo trossamfund i Sverige som kan erhålla kyrkoavgift. I vanlig ordning betalar din arbetsgivare in avgiften till Skatteverket baserat på din lön och därefter betalar Skatteverket pengarna till det trossamfund du är medlem i.

Att begära utträde ur Svenska kyrkan

Om du begär utträde ur Svenska kyrkan, minskar kyrkoskatten med 3 000 kronor. Detta händer om du går ur Svenska kyrkan:

  1. Du kan inte konfirmeras.
  2. När du dör får du i normalfallet inte någon ceremoni i kyrkan
  3. Du kan inte bli vigd i kyrkan, men om din tillkommande är medlem i kyrkan kan du ändå vigas i kyrkan
  4. Som icke medlem i kyrkan är du inte röstberättigad i valet till kyrkofullmäktige.

Varför gå ur Svenska kyrkan?

Olika enkätundersökningar ger något olika svar.

De flesta svarar att de inte tror på Gud och därför aldrig deltar i kristna ceremonier. Knappt tjugo procent av de tillfrågade uppger ekonomiska skäl till sitt utträde. Sanningen är kanske närmast en kombination av dessa bakgrundsfaktorer.

Fortfarande är cirka 60 procent av Sveriges befolkning medlemmar i den Svenska kyrkan och betalar därmed såväl kyrko- som begravningsavgift.

Vilka går ur Svenska kyrkan och slipper kyrkoavgift?

Sedan kyrkan och staten gick skilda vägar år 2000, har många lämnat Svenska kyrkan. Det finns flera anledningar. Sverige uppges vara ett av världens mest sekulariserade samhällen. I sociala sammanhang blir du sällan tillfrågad om vilket trossamfund du tillhör eller om du ens är troende. Vi har också många invandrargrupper som inte bekänner sig till kristendomen och självklart vill de inte betala skatt till en kristen församling.

Under den senaste tioårsperioden har antalet utträden pendlat mellan 50 000 och drygt 90 000 medlemmar per år. Under de allra senaste åren har dock antalet utträden stagnerat och ligger årligen kring 50 000 medlemmar. Givetvis sker även inträden, men den siffran rör sig under
10 000 personer årligen.

Så här går du ur Svenska kyrkan

Hur går jag ur Svenska kyrkan? Det är en ganska enkel process. Du skickar en skriftlig anmälan till den församling du tillhör. Glöm inte att egenhändigt underteckna den. Ditt namn, personnummer och adress skall framgå i anmälan. Församlingarna har också förtryckta blanketter som du kan fylla i. OBS! Det går inte att skriva under digitalt.

När skall anmälan om utträde ur Svenska kyrkan senast skickas in?

Om du skickar in din anmälan före den 31 oktober kommer du inte att debiteras någon kyrkoavgift för nästkommande beskattningsår.

Det kostar inget att gå ur Svenska kyrkan. Skulle du ändra dig och vilja gå tillbaka som medlem, kostar det heller inget.

Hur blir man medlem i Svenska kyrkan?

Tidigare blev man vid sin födsel automatiskt medlem i Svenska kyrkan, förutsatt att föräldrarna var medlemmar. Från och med 1996 krävs att barnet blir medlem först efter sitt dop.