Vad är kommunalskatt?

kommunalskatt

Kommunalskatt

Om du är folkbokförd i en kommun och har inkomst, betalar du kommunalskatt. Av den totala kommunalskatten du betalar går en del till din region, eller ditt landsting. Den skatt du betalar till din kommun baseras på din beskattningsbara inkomst. Från den förtryckta deklarationsblankett du får i början av året framgår hur den beskattningsbara inkomsten är beräknad. Den baseras i huvudsak på inkomst av lön eller pension med reduktion för grundavdrag och eventuellt jobbskatteavdrag.

Är du anställd betalar din arbetsgivare in en preliminär skatt. För dig som företagare som bedriver egen näringsverksamhet beslutar Skatteverket den månatliga preliminärskatt som ska betalas.

Pensionsmyndigheten gör avdrag innan pensionen betalas ut. Efter att du skickat in din deklaration i början av maj varje år fattar Skatteverket beslut om den slutliga skatt du ska betala för föregående år.

Vad är det för skillnad på kommunalskatt och statlig skatt?

Kommunalskatt betalas bara av privatpersoner och beslutas av den politiska församlingen eller fullmäktige i den kommun och region du bor i. Företag betalar statlig skatt. Förutom företagsbeskattning tar staten in flera andra former av skatt, som exempelvis mervärdesskatt, alkoholskatt och drivmedelsskatt.

Privatpersoner kan också betala statlig skatt, men det förutsätter att inkomsten överstiger en viss brytpunkt.

Kyrkoskatt ingår inte i den kommunala skatten. Istället betalar du avgift till trossamfund om du är medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Begravningsavgift betalas av alla.

Till statlig skatt får också räknas den så kallade Public Service-avgiften.

Vad får vi för kommunalskatten?

Kommuner och regioner ansvarar för en rad välfärdstjänster. Vi listar några av de viktiga kostnadsposterna och hur de fördelar sig procentuellt i en kommuns budget (genomsnitt för svenska kommuner):

Kostnadspost Ungefärlig fördelning
Grundskola 20 %
Förskola och barnomsorg 14 %
Gymnasium 6 %
Äldreomsorg 19 %
Individ och familjeomsorg 7 %
Ersättning funktionsnedsatta 11 %
Övrigt (infrastruktur, kultur mm.) 23 %

Kommunalskatt i Sverige får betraktas som en solidarisk skatt, som du får betala vare sig du utnyttjar välfärdstjänsterna eller ej. Den familj som inte har några barn får ändå betala till skolan.

Kollektivtrafiken får du betala oavsett om du nyttjar den eller ej.

Det råder politisk enighet om de samhällstjänster som skall betalas av kommuner och regioner. Däremot är det en vanlig tvistefråga om vilken omfattningen välfärdstjänsterna ska ha.

Hur finansierar sig då kommuner och regioner?

Regioner finansierar sin verksamhet – främst sjukvård – nästan uteslutande med skattemedel. Kommunernas intäktskällor med procentuell fördelning är följande (genomsnitt för landet):

Intäktspost Ungefärlig fördelning
Kommunalskatt 65 %
Utjämnings- och statsbidrag (den s.k. Robin Hood-skatten) 17 %
Destinerade statsbidrag 7 %
Avgifter 5 %
Övriga intäkter 6 %

Vi ser att kommunalskatten är en helt dominerande intäktskälla i en kommuns budget.

Varför skiljer sig kommunalskatt mellan olika delar av landet?

Den kommunala skatten anges som skatt per 100 kronor av din beskattningsbara inkomst. Hur mycket skatt du betalar beror på var i landet du bor.

Den kommunala skatten varierar nämligen mellan olika kommuner. Vi listar vilka kommuner som har högst respektive lägst kommunalskatt för år 2022 (källa SCB):

Kommuner med lägst kommunalskatt:

Kommun Skattesats (skattekronor per hundralapp)
Österåker 28,98 %
Solna 29,2 %
Täby 28,63 %
Vellinge 29,68 %
Kävlinge 29,69 %

Kommuner med högst kommunalskatt:

Kommun Skattesats (skattekronor per hundralapp)
Dorotea 35,15 %
Bräcke 35,09 %
Vindeln 34,95 %
Åsele 34,95 %
Sorsele 34,95 %

Skillnaderna i uttag av kommunalskatt mellan kommuner förklaras av befolkningsunderlag och inkomstnivå i respektive kommun.

Den kommunala verksamheten kan sägas ha vissa stordriftsfördelar.

Flera välfärdsåtgärder kostar lika mycket oavsett kommunens befolkningsunderlag.

De kommuner som har högst kommunalskatt ligger uteslutande i utpräglad glesbygd. De fasta kostnaderna i en glesbygdskommun slås ut på ett färre antal invånare än vad som är fallet i en större kommun.

Kommunerna med lägst kommunalskatt ligger i tätbefolkade områden. Vi kan också utgå ifrån att inkomstnivån i sistnämnda kommuner är högre än genomsnittet i landet.

Vad är en skattetabell?

I Sverige betalar du skatt vid källan. Om du är anställd ska arbetsgivaren dra av preliminärskatt på din lön. Du får ut din nettolön, och arbetsgivaren betalar in den avdragna skatten till Skatteverket.

Från Skatteverkets hemsida kan du hämta skattetabeller som visar hur mycket din arbetsgivare skall dra av på din bruttolön. En anställd, och de flesta pensionärer, betalar A-skatt.

Den som bedriver enskild näringsverksamhet betalar F-skatt.

Det är den anställda som skall överlämna sin A-skattsedel till arbetsgivaren.

Har du ränteavdrag eller någon form av förlustavdrag, kan du begära jämkning av din skatt. I praktiken innebär det att underlaget för din beskattning reduceras. Den kommunala skattesatsen blir däremot oförändrad.

En skattetabell är uppbyggd med rader och kolumner. Raderna visar olika inkomstnivåer.

Tabellen har sex kolumner som anger vilket slag av inkomst du har:

 • Kolumn 1 Lön, arvode och annat för den som inte fyllt 65 år
 • Kolumn 2 Pension till den som fyllt 65 år
 • Kolumn 3 Lön till den som fyllt 65 år med rätt till jobbskatteavdrag
 • Kolumn 4 Sjuk- och aktivitetsersättning till den som inte fyllt 65 år
 • Kolumn 5 Andra pensionsgrundande inkomster än lön
 • Kolumn 6 Pension till den som inte fyllt 65 år

När du skall använda en skattetabell 2022, tar du först reda på skattesatsen som gäller för din kommun. Dina inkomstuppgifter tar du från lönebesked, uppgifter från Pensionsmyndigheten och övriga myndigheter.

Välj rätt kolumn i tabellen!

Det finns en skattetabell för respektive skattesats. Tabellen anger vilken preliminärskatt som ska dras och inkluderar följande:

 • Skatt till kommun, region och staten
 • Allmän pensionsavgift
 • Begravningsavgift
 • Avgift till trossamfund
 • Public service-avgift