Svenska Småbolagsfonder – Vilka är de bästa småbolagsfonderna med låg avgift?

svenska småbolagsfonder

En småbolagsfond kännetecknas av att investeringar görs i mindre och medelstora företag på börsen. Vilka bolag betraktas då som små? Flera svenska småbolagsfonder har ett krav som innebär att inget bolag får ha ett värde utöver 1 % av börsens totala värde. Någon småbolagsfond har kriteriet att investera i bolag med ett börsvärde mellan 0,5 till 5 miljarder kronor.

I en småbolagsfond fördelas risktagandet på ett relativt stort antal börsbolag som var för sig har en betydande utvecklingspotential. Under flera år har utvecklingen för svenska småbolagsfonder varit gynnsam. I genomsnitt under en tioårsperiod har tillväxten i aktievärde legat på över 15 %. För dig som investerare finns ett antal fördelar.

Förvaltarna av fonderna har ett begränsat antal bolag att bevaka. Genom sitt ägande har de god insyn i sina befintliga portföljbolag och dess löpande verksamheter. Som professionella förvaltare får de också ständigt propåer om nya prospekt som dyker upp på marknaden.

Indexförteckning:

Att investera i en småbolagsfond

Om du vill placera pengar i en småbolagsfond, bör du tänka på följande:

  • Varför satsa i en småbolagsfond?
  • Vilken inriktning har fonden?
  • Hur stor är förvaltningsavgiften?
  • Fondens utveckling

Småbolagsfonder innehåller bolag som generellt har en något större tillväxtpotential än stora och etablerade börsbolag. De mindre bolagen arbetar ofta inom nya teknik och marknadsområden. Samtidigt kan risken för misslyckande hos ett enskilt mindre bolag vara stort. En fond har fördelen att riskerna sprids på ett antal mindre bolag.

Det första du kan tänka på är vilken geografisk inriktning din utvalda fond skall ha. Tänk på att småbolag definieras något olika mellan länder. Småbolag i USA kan till exempel vara riktigt stora. Du bör naturligtvis studera vilken typ av bolag som ingår i olika fonder. Om du själv är intresserad och insatt i en speciell bransch, hittar du sannolikt en fond som motsvarar dina preferenser.

Det finns vissa småbolagsfonder som medvetet undviker vissa produktområden som oljeutvinning och militära produkter. Samtidigt finns det vissa fonder som medvetet satsar på ny hållbar teknik inom energiområdet. Några fonder undviker satsningar i förhoppningsbolag som ännu inte har någon omsättning. Andra fonder satsar däremot medvetet på forskningsbolag som befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Inte sällan finns de inom områdena läkemedel och medicinteknik samt fossilfri energi.

Förvaltarna av småbolagsfonder arbetar inte gratis. Förvaltningsavgiften varierar mellan småbolagsfonderna mellan 0,5 % upp till 2,0 %. På längre sikt kan dessa avgifter äta upp en del av din avkastning.

Om en fond utvecklats positivt historiskt, är det ingen garanti för att utvecklingen skall fortgå. Ändå kan det finnas skäl att du studerar hur en förvaltare lyckats i tidigare skeden.

Svenska småbolagsfonder

Du har många småbolagsfonder att välja mellan. För svenska små- och medelstora bolag finns drygt 50 fonder. Vi går igenom några som har haft god utveckling under den senaste femårsperioden.

Enter Småbolagsfond

Fonden har under en femårsperiod ökat i värde med 270 %. Under det senaste året har värdet ökat med drygt 65 %. Fonden förvaltar nästan uteslutande svenska småbolag. Medvetet undviker förvaltaren investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak och vapen. Av fondens värde utgör cirka 50 % industri- och teknikföretag. Största enskilda aktien är Lifco AB och innehavet uppgår till 4 % av fondens totala värde. Lifco är ett företag som i sin tur äger ett flertal rörelsedrivande bolag.

Spiltan Småbolagsfond

Denna fond investerar enbart i svenska bolag. Avkastningen den senaste femårsperioden har varit 220 %. Senaste året har värdetillväxten varit över 60 %. De tio största innehaven svarar för totalt 50 % av fondens totala värde. Knappt 60 % av portföljen består av företag inom industri och teknik. Det allra största innehavet är AddLife, som är en koncern inom life-science sektorn. Bolaget är fokuserat på företag som sysslar med diagnostik, medicinteknik och biomedicinsk forskning.

AMF Aktiefond småbolag

Fonden har haft en tillväxt på drygt 200 % under de senaste fem åren. Under år 2021 har fondens värde ökat med över 50 %. De tio största innehaven står för cirka 30 % av fondens värde. Största placeringen är i Sich, som arbetar med tekniklösningar inom kommunikationsområdet. Fonden har investerat knappt 20 % inom sjukvårdsområdet. Till mer än 99 % består aktieportföljen av svenska bolag.

Swedbank Robur småbolagsfond

I likhet med flera andra småbolagsfonder ligger denna fonds avkastning under en femårsperiod på cirka 200 %.Under år 2021 har uppgången i värde varit 45 %. Bolagen i portföljen är till mer än 90 % svenska. Riskspridning får anses vara god och värdet av de tio största innehaven står för cirka 30 % av fondens värde. De två största placeringarna är Lifco och Lagercrantz Group med tillsammans drygt 7 % av fondens värde. Det sistnämnda bolaget har verksamhet inom elektronikområdet.

Sammanfattning

Småbolagsfonder har definitionsmässigt en god spridning på olika aktieslag. Varje enskilt bolag motsvarar oftast mindre än 5 % av fondens totala värde. Inte sällan är portföljbolagen koncerner som äger flera mindre bolag.

Med andra ord, erbjuds riskspridning i flera led. I småbolagsfonder återkommer samma aktier som Lifco, AddLife, Sich, Indutrade med flera.

Starta ett konto hos Avanza