Bästa Fonderna 2021 – Hur väljer man?

utdelningsaktier

Om du vill investera i aktier och värdepapper, men inte vill jobba alltför mycket med egna analyser och uppföljningar, kan du istället satsa på fonder. Då sköter en förvaltare det dagliga arbetet. Du får därigenom också en professionell person som sköter ditt sparkapital.

Men det är självfallet inget som hindrar dig från att kolla hur dina fonder utvecklats och leta upp fondtips.

Det finns en del att tänka på när du skall välja en fond. Vi listar några faktorer:

  • En eller flera fonder
  • Fondkategori
  • Placeringshorisont

Hur väljer man de bästa fonderna?

Beroende på storleken på dina egna sparmedel kan du välja att investera i en eller flera fonder. Du kan exempelvis satsa på fonder som har lite olika branschinriktning. Du kan balansera ditt fondinnehav genom att välja fonder som du bedömer har olika risk. Du kan också välja mellan olika fondkategorier.

Fondkategorier

Det finns ett antal fondkategorier att välja mellan. Här presenteras några:

Aktiefond

I en aktiefond investerar du som det låter i aktier. Jämfört med en räntefond tar du lite större risk, men du kan få en uppsida med högre avkastning på längre sikt.

Räntefond

Räntefonder investerar sina pengar i räntebärande värdepapper. Du tar en låg risk och en räntefond lämpar sig bra för kortsiktigt sparande.

Blandfond

Denna typ av fond kombinerar aktieinvesteringar med placeringar i räntebärande värdepapper.

Generationsfond

En generationsfond är att betrakta som en pensionsfond, där sparandet sker på lång sikt. Detta är en typ av blandfond. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper ändras automatiskt. I början är andelen aktier störst, men efterhand får räntedelen övervikt.

Indexfond

Denna typ av fond följer, som det låter, ett visst index för aktier och räntor. Förvaltningen är passiv och därav följer låga avgifter.

Globalfond

Dessa fonder sprider sina risker över ett stort antal branscher och över hela världen. De flesta har dock cirka hälften av sitt innehav i amerikanska papper. Du tar alltså en viss valutarisk. Fördelen är att du kan investera över hela världen enkelt och med låg kostnad.

Småbolagsfond

Dessa fonder investerar i mindre och medelstora företag. Vissa investeringar görs i onoterade bolag. Småbolag kan ofta ha en rejäl uppsida, varför tillväxten för småbolagsfonder kan vara betydande. Dock med högre risk.

Investmentbolagfonder

Fonder som minimerar sina risker genom att investera i välskötta och välrenommerade investmentbolag.

Placeringshorisont

Du måste självklart tänka efter om du kommer att behöva likvider i närtid. I så fall skall du inte placera dina pengar i enskilda aktier eller i aktiefonder. Istället bör du välja en räntefond. Om du investerar i en aktiefond skall du helst veta att du inte behöver få tillbaka dina pengar de närmaste tre åren.

Vilka fonder ska man köpa?

Även om du överlåter grovjobbet till en fondförvaltare bör du välja fonder med tanke på dina personliga preferenser. Då måste du initialt gå in och kolla olika fonders innehåll och policy. Du kan vara speciellt intresserad av en viss bransch där du vill ha dina pengar satsade. Du vill skapa dig en uppfattning om vilken risk som finns i olika fonder.

Du vill förmodligen också veta i vilka bolag fonden har köpt aktier. Det kan vara bra att skaffa sig en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats och vilken avkastning fonden hittills har gett. Vi går igenom några olika fonder och deras placeringar. De fonder vi tar upp behöver inte nödvändigtvis vara de som gett eller kommer att ge dig den allra bästa avkastningen.

Avsikten är att ge dig en indikation om vilken räntabilitet olika fonder kan ge och vilka principiella skillnader som finns mellan olika kategorier av fonder. Genomgången visar också att fonder med hög avkastning är de som ger högst latent risk.

Starta ett konto hos Avanza

Aktiefonder

Öhman Sverige Fokus

Fonden har haft en avkastning under 2021 på strax under 50 %. Investeringar görs i ett begränsat antal svenska företag och med en fördelning på olika branscher. Fondens största innehav (7 % av fondens värde) finns i bolaget Veoneer, som utvecklar programvaror och tekniska lösningar för fordonsindustrin, Det senaste året har Veoneers aktievärde ökat med knappt 160 %.

Bland andra aktieinnehav i fonden finns AstraZeneca, Nibe Industrier och Hexagon. De största tio innehaven i fonden svarar för cirka 60 % av fondens totalvärde.

Swedbank Robur Ny Teknik

På ett år har aktien avkastat knappt 30 %. Fonden köper aktier i bolag som levererar produkter och tjänster med högt teknikinnehåll, som bland annat IT, läkemedel och miljöteknik. Fonden kan satsa upp till 40 % av sina placeringar i utländska bolag.

Största innehavet finns i Sinch (5,5 % av fondens totalvärde) som arbetar med lösningar inom kommunikationsområdet. Fonden har aktier i det framgångsrika danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, som bland annat levererar insulin för diabetesbehandling. Cirka 40 % av fondens totalvärde finns placerat på tio företag.

Handelsbanken Hållbar Energi

Fondens värde har under ett år ökat med 58 %. Fonden investerar globalt i företag som utvecklar teknologier och metoder för att begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Av fondens totala värde finns 35 % i USA och 20 % i Kina.

Största innehavet (4 % av fondens värde) är allokerat till det amerikanska bolaget Darling Ingrediens. Bolaget samlar in rester från livsmedelsindustrin som matolja från restauranger. Av fondens totala värde svarar de tio största investeringarna för 30 %.

Globalfonder

SPP Aktiefond Global

Under ett år har fondens värde ökat med 28 %. Fonden är en indexfond som försöker efterlikna utvecklingen på den globala marknaden. Investeringar görs i ett mycket stort antal företag som är spridda över hela världen. Amerikanska företag svarar dock för hela 60 % av fondens totalvärde. Bland investeringarna återfinns Apple, Microsoft, Facebook och Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Skandia Global Exponering

Fondens värde har under det senaste året utvecklats med 30 %. Strategin för fonden är att uppnå avkastningen på ett för fonden anpassat jämförelseindex. Fonden undviker medvetet investeringar i bolag som sysslar med fossila bränsle, vapen, tobak med mera. Nästan 70 % av fondens värde är investerat i amerikanska företag. De fyra företagen Apple, Microsoft, Amazon och Facebook svarar för 12 % av fondens totalvärde.

Länsförsäkringar Global Indexnära

Avkastningen i fonden har varit 30 % under det senaste året. Fonden strävar efter en avkastning som motsvarar ett index som kallas “MSCI World Total Net Return”. Av fondens värde har nästan 70 % placerats i amerikanska företag. De tio största innehaven i fonden finns i USA och svarar för cirka 20 % av fondens värde.

Räntefonder

Swedbank Robur Corp Bond Europe A

Under senaste året har avkastningen varit 3,2 %. Denna räntefond investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet. Fonden har en policy som ger stor flexibilitet vad gäller branscher, löptider och kreditrating.

Placeringarna görs i europeiska företag. Fondens utlåning ligger normalt med en löptid på 5 år. Den som köper andelar i denna räntefond bör ha en placeringshorisont på minst 3 år.

Spiltan Räntefond Sverige

Fondens värde har under ett år ökat med 2,5 %. Detta är en kort räntefond. Fonden placerar i företagsobligationer och företagscertifikat som utfärdas i svenska kronor. Företagen har god kreditvärdighet. Medlen binds på maximalt ett år. Fondens mål är att ge en årlig stabil och positiv avkastning med låg risk.

Den som köper fondandelar bör ha en placeringshorisont på minst ett till två år. Exempel på företag där fonden har sina placeringar är Volvo Car, Klövern, Heimstaden, SSAB och Intrum.

Danske Invest Nordiska Företagsobligationer

Fonden har under det senaste året ökat med 3,8 % i värde. Obligationslån lämnas till företag som företrädesvis finns i Norden. Av fondens totala förmögenhet skall minst 75 % vara i valutorna EUR, DKK, NOK eller SEK.Exempel på fondens största innehav är Alfa Laval, Neste, Jysk, Danske Bank, Telia och Rikshem.

Blandfonder

IKC Sverige Flexibel

Fondens värde har under det senaste året ökat med 65 %. Investeringarna görs företrädesvis på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fördelningen på aktiemarknad och räntemarknad är 70 procent respektive 30 procent. Mer än 20 % av investeringarna har skett inom sjukvårdsområdet, där Vitrolife är ett av de största innehaven.

Cirka 12 % av exponeringen ligger på framgångsrika svenska spelbolag. Till de större innehaven hör EQT, som kan ses som ett investmentbolag inom Wallenbergsfären. De tio största innehaven i fonden svarar för cirka 50 % av totalvärdet. Fonden har haft en jämn värdetillväxt över en längre period. Under de senaste fem åren har värdet ökat med 200 %.

Proethos Fond

Fondens värdetillväxt under ett år har varit 22 %. Placeringarna görs i företaget som har produkter eller system inom miljöteknikområdet. En fjärdedel av fondens värde är placerat i amerikanska företag medan cirka 20 % faller på svenska företag.

Största innehavet är i danska Vestas Wind System, som levererar vindkraftverk. Näst största position finns i svenska Nibe, som bland annat tillverkar värmepumpar. Nibes aktie har haft en remarkabel värdetillväxt med cirka 100 % per år de senaste tre åren. Bland övriga innehav märks amerikanska Tesla med sin elbilstillverkning.

Naventi Offensiv Flex

Detta är en global fond som haft en värdetillväxt på knappt 20 % under det senaste året. Drygt 60 % av kapitalet är placerat i USA medan 7 % faller på svenska bolag. Största innehavet finns i Amazon. Dessutom finns Apple och Facebook bland innehaven.

Av nordiska bolag märks danska DSV, som är ett stort logistikföretag. Av fondens värde har 3 % investerats i PayPal, som erbjuder betalningslösningar. Det går att dra slutsatsen att fonden riktar sig mot företag som på olika sätt har kopplingar till E-handel.

Småbolagsfonder

Spiltan Småbolagsfond

Avkastningen i fonden har det senaste året varit 65 %. Hela kapitalet är placerat i svenska företag. Spridningen på olika företag och marknadsområden är god. Bland innehaven märks Mips, som tillverkar säkerhetshjälmar. Mips aktie har ökat med drygt 700 % under den senaste treårsperioden. Ett annat bolag i portföljen är BHG Group, vars aktie gått upp med 250 % den senaste treårsperioden.

BHG Group är ett snabbväxande bygghandelsföretag, där största delen av försäljningen sker online. Fonden har även aktier i Fortnox, vars aktie utvecklats med 600 % under en treårsperiod. Fortnox levererar webbaserade lösningar för bokföring, fakturering med mera.

Enter Småbolagsfond

Denna småbolagsfond har haft en tillväxt på 60 % under det senaste året och med cirka 260 % under en femårsperiod. Med andra ord en stabil tillväxt i värde. Fondens investeringar är spridda på ett stort antal mindre- och medelstora svenska företag inom olika branscher. De tio största innehaven svarar endast för 20 % av fondens värde.

Största innehavet är Lifco som i sin tur investerar i olika nischföretag. Lifco är ett stabilt företag, vars aktie stigit med drygt 400 % den senaste femårsperioden. Bland innehaven återfinns Sagax, som har ett betydande fastighetsbestånd.

Avanza Småbolag by Skoglund

Fonden har under ett år haft en värdetillväxt på 32 %. Fonden är helt inriktad på små och medelstora företag. Trots denna inriktning har stora värden investerats i stabila företag som Trelleborg, Husqvarna med flera.

Flera bygg- och fastighetsbolag återfinns bland innehaven som JM, Peab och Wihlborgs. En del satsningar har gjorts bland bolag som sysslar med medicinteknik som Elekta och AddLife.

Investmentbolagfonder

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Fondens värde har under senaste året ökat med 36 % och under den senaste femårsperioden med drygt 150 %. Innehaven ligger väl spridda på de stora svenska investmentbolagen som Investor, Industrivärden, Kinnevik, Hexagon med flera.

Cirka 4 % av fondens värde finns placerade i Lundberggruppen, som är storägare i Holmen, Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Aktievärdet i Lundberggruppen har inte utvecklats spektakulärt de senaste åren, men fondens innehav i investmentbolaget får betraktas som mycket stabilt.

SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A

Fondens värdetillväxt har varit 47 % det senaste året och 106 % under en treårsperiod. Kavaljer investerar i mer än tjugo olika investmentbolag spridda över hela världen. Av fondens totala innehav finns drygt 20 % placerat i USA och cirka 60 % i Sverige.

De tio största innehaven svarar för cirka 50 % av fondens totala placeringar. Största innehavet finns i de största svenska investmentbolagen som Investor, Industrivärden, Ratos och Svolder. Nämnda fyra innehav motsvarar 25 % av fondens exponering.

Tellus Globala Investmentbolag

Fondens tillväxt har det senare året varit 29 % och under den senaste femårsperioden har värdet ökat med 170 %. Fonden investerar i sådana bolag som redan drivs av världens ledande investerare och entreprenörer.

En kompletterande inriktning är att satsa på framtidsbranscher med teknikinnehåll. Drygt 55 % av placeringarna är gjorda i USA. Med den valda inriktningen har fonden cirka 4 % av sitt kapital placerat i Berkshire Hathaway. Ett finansiellt konglomerat och holdingbolag som kontrolleras av den välkände aktiegurun Warren Buffet. Fonden har även ägande i Microsoft, Apple och Facebook.

Starta ett konto hos Avanza