Investmentbolag – Välj dom bästa

Ett investmentbolag köper aktier i andra bolag. Deras aktieportfölj kan bestå av börsnoterade företag men också av onoterade bolag. Placeringar i börsnoterade företag är oftast mycket långsiktiga. Investmentbolagen deltar aktivt i styrelsearbetet för sina portföljbolag. Svenska investmentbolag har också kapacitet att delta i större företagsaffärer både i Sverige och internationellt.

Flera av Sveriges största börsbolag har investmentbolag som aktiva delägare. Svenska investmentbolag har deltagit i bildandet av flera internationella koncerner som ABB och AstraZeneca, där investmentbolaget fortsatt har ett ägande i det nybildade bolaget. Ibland görs sådan affärer i samarbete med utländska och inte minst med amerikanska investmentbolag.

I det fall ett investmentbolag har onoterade bolag i sin portfölj, finns alltid en långsiktig strategi. Ett onoterat bolag kan behöva utvecklas innan det antingen avyttras eller noteras som självständigt börsbolag. En sådan strategi ger nästan alltid investmentbolaget en realisationsvinst eller värdetillväxt.

Att handla med aktier i ett investmentbolag

För den som vill investera i börsaktier, har ägande i investmentbolag fördelar:

Riskspridning

Ett investmentbolag har definitionsmässigt aktier i flera bolag. Inte sällan begränsas deras ägande till minoritetsposter i enskilda bolag. De delägda bolagen befinner sig oftast i olika branscher med varierande konjunkturkänslighet.

Kompetent ledning

Flera svenska investmentbolag har i olika skepnader funnits på marknaden i flera år. Bolagen har generellt sett varit mycket framgångsrika. De har också haft förmåga att rekrytera professionella ledare.

Direktavkastning

För den aktieägare som vill ha en stadig och jämn aktieutdelning, är aktier i investmentbolag ett bra alternativ. Med direktavkastning menas kvoten mellan utdelning och aktuell aktiekurs. Flera investmentbolag lämnar stabil men begränsad direktavkastning.

Utmärkt värdetillväxt

De flesta investmentbolag har historiskt haft en värdetillväxt som är högre än den genomsnittliga tillväxten för samtliga börsbolag.

Solid balansräkning

I ett investmentbolag är relationen mellan det egna kapitalet och bolagets totala tillgångar god, dvs en hög soliditet. Det ger en trygghet för den som investerar eftersom bolaget då kan stå emot tillfälliga ekonomiska svackor.

P/E-tal

Relationen mellan ett bolags aktiekurs och dess intjäningsförmåga eller vinst kallas för P/E-tal. Ett lågt P/E-tal kan indikera att aktien har en tillväxtpotential. Investmentbolag har i allmänhet P/E-tal eller kvotvärde kring 10.

Substansrabatt och substanspremie

Den som investerar i ett investmentbolag kan oftast handla aktier med “rabatt”. En sådan rabatt uppstår om det sammanlagda börsvärdet för de bolag som investmentbolaget äger är högre än värdet för investmentbolaget. Om läget är det omvända talar vi om en substanspremie.

Bästa investmentbolag 2021

Det finns ett stort antal svenska och utländska investmentbolag, som kan vara intressanta ur svensk horisont. Vi väljer att beskriva några svenska investmentbolag.

Investor

Bolaget har anor sedan tidigt 1900-tal och tillhör den så kallade Wallenberg-sfären. Denna sfär har deltagit i ett oändligt antal strukturaffärer och har ett stort inflytande över svenskt näringsliv. Investor äger börsnoterade aktier i Ericsson, Atlas Copco, AstraZeneca med flera. Bolaget har också onoterade bolag i sin portfölj som till exempel Mölnlycke och Permobil.

Investor har för avsikt att lämna utdelning på 3,5 kr/aktie, vilket ger en direktavkastning kring 2 %. Idag handlas Investor med en substansrabatt på cirka 15 % och har ett P/E-tal på 12.

Under de senaste tio åren har Investors aktie i värde ökat med mer än 500 %.

Industrivärden

Detta investmentbolag anses allmänt tillhöra Handelsbank-sfären. Industrivärden har betydande ägarandelar i följande sju olika bolag: Volvo, SCA, Essity, Sandvik, Skanska, Handelsbanken och Ericsson. Med andra ord ett koncentrerat innehav som medger ett stort aktivt ägarinflytande.

Industrivärden lämnar utdelning som ger en direktavkastning på 3 %. Aktien handlas med en substansrabatt på cirka 10 % och har ett P/E-tal på 14.

Under den senaste femårsperioden har Industrivärdens aktiekurs ökat med 100 %.

Bure Equity

Detta investmentbolag bildades ur de avvecklade löntagarfonderna och börsnoterades år 1993. Bure har utvecklat en bred portfölj av lönsamma företag. Företagen har oftast stort teknikinnehåll. De har betydande ägarandelar i företagen, vilket medför att Bure tar ett aktivt ägaransvar. Varje delägt bolag svarar för en mindre andel av Bures samlade substansvärde, vilket ger en bra riskspridning.

Bure investerar i såväl börsnoterade som onoterade bolag. De delar ut 2,0 kr/aktie som ger en direktavkastning på 0,5%. Bolaget handlas idag med ett P/E-tal på cirka 9.

Bures aktie har haft en god utveckling de senaste tre åren med en tillväxt på mer än 200 %.

Linc

Detta bolag noterades på Stockholmsbörsen under 2021. Linc fokuserar helt på investeringar inom en nisch, nämligen Life Science. Linc har som affärsidé att investera i läkemedelsutveckling i en tidig fas. När det gäller medicinteknik går bolaget in som ägare i mogna verksamheter. Linc har hittills investerat i drygt tjugo bolag varav elva är börsnoterade.

Eftersom Linc haft en kort resa på börsen finns inga egentliga nyckeltal att redovisa. Med förväntad vinst och aktuell aktiekurs har Linc ett P/E-tal på 4. Med tanke på att läkemedel och medicinteknik får anses vara en framtidsbransch kan Linc betraktas som ett spännande investmentbolag med god utvecklingspotential.

Starta ett konto hos Avanza